#CIEresearch: Mapping global lake dynamics reveals the emerging roles of small lakes

Mapping global lake dynamics reveals the emerging roles of small lakes

See the paper at Nature Communications

Author: Xuehui Pi, Qiuqi Luo, Lian Feng, Yang Xu, Jing Tang, Xiuyu Liang, Enze Ma, Ran Cheng, Rasmus Fensholt, Martin Brandt, Xiaobin Cai, Luke Gibson, Junguo Liu, Chunmiao Zheng, Weifeng Li & Brett A. Bryan